RSS

I Międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce

W terminie 24-26.10.2016 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu poznania się nawzajem, ustalenia zasad zarządzania projektem oraz omówienia szczegółów dotyczących opracowywanych rezultatów. Podczas spotkania został także opracowany harmonogram działań pomiędzy kolejnymi spotkaniami projektowymi.

Szkolenie dla pracowników w Niemczech

W terminie 14-20.11.2016 odbyło się szkolenie dla pracowników, dla osób pracujących z młodzieżą. W szkoleniu wzięło udział po 5 osób z każdego kraju partnerskiego. Celem szkolenia było wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, studiowanie rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich w obszarze kształcenia zawodowego. Tematyka szkolenia:

 1. Prezentacja niemieckiego systemu kształcenia zawodowego, Zaangażowane instytucje, dualny system kształcenia, programy kształcenia.
 2. Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów szkół zawodowych, kompetencje kluczowe a rynek pracy.
 3. Szkoły zawodowe w sieciach współpracy partnerskiej – przykład niemiecki. Wpływ instytucji włączonych w sieć współpracy partnerskiej na rozwój kształcenia zawodowego.
 4. Jak skutecznie motywować młodzież do nauki zawodu? Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Poczucie tożsamości zawodowej. Poczucie skuteczności zawodowej.
 5. Przedsiębiorczość – czy można jest się nauczyć? Definiowanie i podejście do problematyki przedsiębiorczości w Niemczech. Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa. Czynniki wpływające na budowanie postawy przedsiębiorczej (aspekt osobisty i duchowy). Szkoły zawodowe a przedsiębiorczość.
 6. Procesy przejścia ze szkoły zawodowej na rynek pracy. Zarządzanie procesami przejścia – przykład niemiecki.
 7. Wizyta w szkole współpracującej z IFN - Berufschule 1 – prezentacja szkoły i systemu kształcenia. Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego na przykładzie Zakładów Audi AG.

II Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech

W terminie 3-5.04.2017 odbyło się drugie spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu podsumowania i omówienia spotkania szkoleniowego dla pracowników w Niemczech, omówienie postępów prac w pracy nad rezultatami projektu dot. struktury raportów i metodologii badań, programu szkoleń i profilu kompetencyjnego coacha.

Szkolenie dla pracowników we Włoszech

W terminie 12-18.06.2017 odbyło się szkolenie dla pracowników, dla osób pracujących z młodzieżą. W szkoleniu wzięło udział po 5 osób z każdego kraju partnerskiego. Celem szkolenia było wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, studiowanie rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich w obszarze kształcenia zawodowego. Tematyka szkolenia:

 1. Prezentacja organizacji Associazone Silenziosi Operaidella Croce – historia, cele, główne działania, dotychczasowe osiągnięcia.
 2. Historia, podstawy cele systemu szkolnictwa zawodowego we Włoszech. Słabe i mocne strony systemu szkolnictwa zawodowego we Włoszech 3. Praktyki i staże jako narzędzie wspierające w procesie przejścia.
 3. Wizyta w szkole zawodowej współpracującej z ASO, spotkanie z uczniami i nauczycielami pracującymi w szkole, prezentacja dotycząca funkcjonowania szkoły.
 4. Doradztwo zawodowe – na czym to polega? Główne założenia, metody i techniki, skuteczność.
 5. Warsztat praktyczny - Techniki i metody skutecznego i efektywnego doradztwa zawodowej dla uczniów szkół zawodowych.
 6. Coaching i mentoring jako narzędzie wsparcia dla uczniów szkół zawodowych – zajęcia teoretyczne – prezentacja przykładów i doświadczeń włoskich i międzynarodowych.
 7. Warsztat praktyczny: skuteczne metody coachingowe wspierające uczniów szkół zawodowych - symulacja spotkań coachingowych z uczniami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania problemów uczniów oraz konstruowanie informacji zwrotnych.
 8. Wizyta w ośrodku wsparcia dla młodzieży prowadzonym przez ASO - praktyczne zastosowanie narzędzi wsparcia aktywizacji zawodowej w praktyce (Doradztwo zawodowej, coaching, mentoring).Rozwój osobisty a rozwój zawodowy.
 9. Procesy decyzyjne jako istotny element edukacji zawodowej– uwarunkowania procesów decyzyjnych w obszarze zawodowym, wpływ procesów decyzyjnych na sukces zawodowy, nadzieja i duchowość w zawodowych procesach decyzyjnych.

III Międzynarodowe spotkanie projektowe we Włoszech

W terminie 21-23.07.2017 odbyło się trzecie spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu omówienia rezultatów projektu w szczególności innowacyjnego programu przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych. Podczas przeprowadzono dyskusje w zakresie merytorycznym i organizacyjnym przedstawionego programu.

IV Międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce

W terminie 7-9.12.2017 odbyło się czwarte spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu omówienia kwestii zarządzania projektem i prac dotyczących rezultatów i upowszedniania projektu dziejących się między ostatnimi spotkaniami projektowymi.

V Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech

W terminie 23-25.02.2018 odbyło się piąte spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu omówienia kwestii zakończenia prac nad rezultatami prac intelektualnych i ich tłumaczeń na języki narodowe oraz język angielski, aspekty organizacyjne szkoleń od strony merytorycznej, programów następnych szkoleń i formy ich weryfikacji.

Szkolenie dla pracowników w Polsce

W terminie 1-7.03.2018 odbyło się szkolenie dla pracowników, dla osób pracujących z młodzieżą. W szkoleniu wzięło udział po 5 osób z każdego kraju partnerskiego. Celem szkolenia było wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, studiowanie rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich w obszarze kształcenia zawodowego. Tematyka szkolenia:

 1. Prezentacja systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce na tle systemu kształcenia. Reforma edukacji w Polsce – wprowadzenie szkół branżowych.
 2. Współpraca ponadnarodowa na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego. Rola programów mobilnościowych w kształtowaniu postawy przedsiębiorczej. Zagraniczna mobilność edukacyjna i zawodowa.
 3. Metody aktywizacji zawodowej młodzieży. Zagraniczne staże zawodowe jak efektywna forma aktywizacji– analiza programów staży. Staże zawodowe z perspektywy stażystów oraz pracodawców.
 4. Spotkanie z pracodawcami zaangażowanymi we wsparcie kształcenia zawodowego w Polsce- Społeczna odpowiedzialność biznesu a rozwój szkół zawodowych. Zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
 5. Spotkanie z pracodawcami zaangażowanymi we wsparcie kształcenia zawodowego w Polsce - Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez udział w programach międzynarodowych w opinii pracodawców.
 6. Relacje między szkołami zawodowymi a pracodawcami – porównanie perspektywy polskiej, niemieckiej i włoskiej

Szkolenie dla nauczycieli/coachów/trenerów z wdrażania innowacyjnego programu przedsiębiorczości i modelu coachingu.

W terminie 2-6.05.2018 w Polsce, odbyło się szkolenia dla nauczycieli/coachów/trenerów. W szkoleniu wzięło udział 10 osób z wszystkich krajów partnerskich, w tym 5 osób z Włoch, 3 osoby z Niemiec i 2 osoby z Polski. Celem szkolenia było przeszkolenie specjalistów z zakresu programów (programu przedsiębiorczości oraz programu coachingu) wypracowanych w ramach projektu.

Program szkoleń z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy – wprowadzenie, założenia programu, forma i zakres kształcenia, cele kształcenia, ramowy program szkolenia, opis profilu kompetencyjnego trenera.

 1. Szczegółowe omówienie modułów kształcenia oraz przykładowego scenariusz zajęć, z uwzględnieniem celów kształcenia, zdobywanych kompetencji, zastosowanych metod i form kształcenia, materiały do zajęć.
 2. Zasady i warunki wdrażania programu szkoleń z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy.
 3. Model wsparcia coachingowego dla uczniów szkół zawodowych – wprowadzenie, warunki ramowe wsparcia coachingowego, profil kompetencyjny coacha, wytyczne do pracy coachingowej z uczniami
 4. Omówienie głównych założeń programu coachingu oraz przykładowego scenariusza sesji indywidualnej i grupowej.
 5. Omówienie głównych metod i narzędzi coachingowych stosowanych we wsparciu uczniów szkół zawodowych oraz metod i technik superwizji procesu coachingowego.
 6. Zasady i warunki wdrażania modelu wsparcia coachingowego dla uczniów szkół zawodowych, w tym kształcenia/dokształcania coachów.
 7. Pierwsze szkolenie przeprowadzono w formie testowej. Na podstawie wyciągniętych z niego wniosków zostaną przeprowadzone kolejne szkolenia w ramach projektu.

VI Międzynarodowe spotkanie projektowe we Włoszech

W terminie 25-27.08.2018 odbyło się szóste spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu omówienia efektów szkoleń dla nauczycieli/coachów/trenerów oraz planowanych działań upowszechniających m.in. Międzynarodowych Dni Przedsiębiorczości i Kształcenia zawodowego.

W terminie 14-18.09.2018 w Niemczech, odbyło się szkolenia dla nauczycieli/coachów/trenerów. W szkoleniu wzięło udział 10 osób z wszystkich krajów partnerskich, w tym 5 osób z Włoch, 2 osoby z Niemiec i 3 osoby z Polski. Celem szkolenia było przeszkolenie specjalistów z zakresu programów (programu przedsiębiorczości oraz programu coachingu) wypracowanych w ramach projektu.

 1. Program szkoleń z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy – wprowadzenie, założenia programu, forma i zakres kształcenia, cele kształcenia, ramowy program szkolenia, opis profilu kompetencyjnego trenera.
 2. Szczegółowe omówienie modułów kształcenia oraz przykładowego scenariusz zajęć, z uwzględnieniem celów kształcenia, zdobywanych kompetencji, zastosowanych metod i form kształcenia, materiały do zajęć.
 3. Zasady i warunki wdrażania programu szkoleń z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy.
 4. Model wsparcia coachingowego dla uczniów szkół zawodowych – wprowadzenie, warunki ramowe wsparcia coachingowego, profil kompetencyjny coacha, wytyczne do pracy coachingowej z uczniami 5. Omówienie głównych założeń programu coachingu oraz przykładowego scenariusza sesji indywidualnej i grupowej.
 5. Omówienie głównych metod i narzędzi coachingowych stosowanych we wsparciu uczniów szkół zawodowych oraz metod i technik superwizji procesu coachingowego.
 6. Zasady i warunki wdrażania modelu wsparcia coachingowego dla uczniów szkół zawodowych, w tym kształcenia/dokształcania coachów.

W terminie 24-28.10.2018 we Włoszech, odbyło się szkolenia dla nauczycieli/coachów/trenerów. W szkoleniu wzięło udział 10 osób, w tym 6 osób z Niemiec i 4 osoby z Polski. Celem szkolenia było przeszkolenie specjalistów z zakresu programów (programu przedsiębiorczości oraz programu coachingu) wypracowanych w ramach projektu.

 1. Program szkoleń z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy – wprowadzenie, założenia programu, forma i zakres kształcenia, cele kształcenia, ramowy program szkolenia, opis profilu kompetencyjnego trenera.
 2. Szczegółowe omówienie modułów kształcenia oraz przykładowego scenariusz zajęć, z uwzględnieniem celów kształcenia, zdobywanych kompetencji, zastosowanych metod i form kształcenia, materiały do zajęć.
 3. Zasady i warunki wdrażania programu szkoleń z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych wchodzących na rynek pracy.
 4. Model wsparcia coachingowego dla uczniów szkół zawodowych – wprowadzenie, warunki ramowe wsparcia coachingowego, profil kompetencyjny coacha, wytyczne do pracy coachingowej z uczniami 5. Omówienie głównych założeń programu coachingu oraz przykładowego scenariusza sesji indywidualnej i grupowej.
 5. Omówienie głównych metod i narzędzi coachingowych stosowanych we wsparciu uczniów szkół zawodowych oraz metod i technik superwizji procesu coachingowego.
 6. Zasady i warunki wdrażania modelu wsparcia coachingowego dla uczniów szkół zawodowych, w tym kształcenia/dokształcania coachów.

VII Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech

W terminie 5-7.12.2018 odbyło się siódme spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu omówienia efektów kolejnego szkolenia dla nauczycieli/coachów/trenerów.

VIII Międzynarodowe spotkanie projektowe we Włoszech

W terminie 5-7.04.2019 odbyło się ósme spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu omówienia efektów szkoleń dla nauczycieli/coachów/trenerów oraz omówienia planowanych międzynarodowych warsztatów dla uczniów szkół zawodowych.

Międzynarodowe warsztaty dla młodzieży w Polsce i we Włoszech

W terminie 29.07-9.08.2019 odbyły się międzynarodowe warsztaty dla młodzieży z krajów partnerskich. Dwie grupy wzięły udział w warsztatach na ternie Włoch i Polski. Podczas wyjazdu młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach ukierunkowanych na ukształtowanie i rozwinięcie kluczowych dla przedsiębiorcy umiejętności, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz reguł rynkowych i połączenie ich z codziennymi działaniami i decyzjami uczniów. W trakcie warsztatów zostały przeprowadzone sesje coahcingowe na podstawie wypracowanego modelu, gdzie skupiono się na odkrywaniu pasji i zainteresowań życiowych, formułowaniu celów oraz dążenia do nich, odkrywania indywidualnych dróg rozwojowych. Dodatkowym walorem międzynarodowych warsztatów była wymiana doświadczeń między uczniami z różnych krajów oraz możliwość poznania ich kultury.

IX Międzynarodowe spotkanie projektowe we Włoszech

W terminie 28-30.08.2019 odbyło się dziewiąte spotkanie projektowe, na którym spotkało się po 5 osób z każdego kraju partnerskiego w celu podsumowania działań realizowanych w projekcie i wyciagnięcia wniosków z realizowanego projektu.

Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
Działania
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery