Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

W ramach programu Erasmus+ akcji: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne jest realizowany nasz projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym” realizowany w ramach partnerstwa z instytucjami działającymi na rzecz kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi z Włoch- Associazione Silenziosi Operai della Croce oraz Niemiec- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym” jest inicjatywą ukierunkowaną na wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych w zakresie przedsiębiorczości.

Głównymi celami są:

  • Lepsze opanowanie istotnych kompetencji podstawowych i przekrojowych na wysokim poziomie w perspektywie uczenia się przez całe życie, w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez edukację szkolną, inicjatywy młodzieżowe, studia wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe po edukację dorosłych.
  • Dalsze wzmacnianie kluczowych kompetencji w programach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zapewnienie lepszych możliwości nabywania lub rozwijania tych umiejętności poprzez I-VET i C-VET.

Głównym zagadnieniem projektu jest poszukiwanie dróg oraz metod integracji aktywności nakierowanych na wzmacnianie i rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi w procesy kształcenia instytucji formalnego kształcenia zawodowego na różnych poziomach. Dlatego też w ramach działań projektu zaplanowano wypracowanie optymalnych narzędzi wspierania młodych ludzi w odkrywaniu własnych pasji i celów życiowych, oraz kształtowania przekonania, że warto na nich budować indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego oraz analizie poddana zostać powinna w szczególności rola sieci instytucjonalnych i osobowych wspierających szkoły zawodowe w lokalnych i regionalnych kontekstach społecznych i gospodarczych, jak również możliwość sterowania procesami organizowania wsparcia dla aktywności samozatrudnieniowych młodych ludzi przez instytucje formalnego kształcenia zawodowego.

W związku z tym w ramach projektu zostaną opracowane następujące dzieła:

  1. Program przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych.
  2. Szczegółowe programy zajęć z przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych.
  3. Model coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego.
  4. Program szkoleń dla nauczycieli/ekspertów szkolnictwa zawodowego z zakresu wdrażania programów z przedsiębiorczości i coachingu.  

Projekt realizowany w terminie: 1.09.2016- 31.08.2019